Regulamin rekrutacji

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. Dz.U. poz. 586 z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 5. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia12 kwietnia 2017 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018


§I. KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
W Technikum nr 8 im. Jana Karskiego:
dwie klasy technik informatyk
- języki: angielski, niemiecki
klasa technik obsługi turystycznej - języki: angielski, hiszpański
W Branżowej Szkole I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego:
oddział dla młodocianych pracowników
– język angielski
 
§II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek wydrukowany z systemu komputerowego wsparcia rekrutacji wdrożonego przez m.st. Warszawę i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów;

 2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów gimnazjalnych;

 3. 3 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz adresem zamieszkania kandydata);

 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie po otrzymaniu skierowania ze szkoły na badania do lekarza medycyny pracy;

 5. Zaświadczenia z konkursów, olimpiad przedmiotowych, osiągnięć w dyscyplinach sportu;

 6. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odbioru dokumentów);

 7. Inne dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych w § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 72 z dnia 28 października 2015 r. oraz w związku z art. 204 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);§III. UWAGI OGÓLNE

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U. poz. 586 z dnia 20 marca 2017r.)

 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
  - podaje informację o warunkach rekrutacji;
  - przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie;
  - ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;
  - ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podaje informację o liczbie wolnych miejsc w szkole;
  - uzasadnia odmowę przyjęcia kandydata w przypadku zwrócenia się z wnioskiem o uzasadnienie przez rodzica lub pełnoletniego kandydata;
  - sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego.

 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły, a z chwilą przyjęcia do szkoły - do ich przestrzegania.

 4. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu komputerowego wsparcia rekrutacji wdrożonego przez m.st. Warszawę.§IV. ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI

 1. W elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, które naliczane są zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018– 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( DZ.U. z 2017, poz.586)

 2. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów za:
  a) wyniki egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art.9 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
  b) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od deklarowanego wyboru oddziału w szkole);
  c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
  d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:
  a) języka polskiego
  b) historii i wiedzy o społeczeństwie
  c) matematyki
  d) przedmiotów przyrodniczych
  e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2;

 4. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 p.

 6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
  a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
  - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;
  - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
  - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów;
  - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty;
  - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
  - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;
  - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;
  - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów;
  - dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów;
  - dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów;
  - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów;
  - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a - d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;
  b) krajowym – przyznaje się 3 punkty;
  c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty;
  d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 7. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

 10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskane z:
  1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
  2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
  – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
  3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
  – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
  4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
  b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
  c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
  d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
  e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu

 11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w § 3 pkt.10 regulaminu rekrutacji, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
  2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
  3) dobrym – przyznaje się 13 punkty;
  4) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;
  5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  a) wielodzietność rodziny kandydata;
  b) niepełnosprawność kandydata;
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 14. Kryteria, o których mowa w pkt. 13 mają jednakową wartość.

 15. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.

 16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami dyrektor placówki oświatowej przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 17. Przedmioty podlegające punktacji w poszczególnych oddziałach:
  Technik informatyk: język polski, matematyka, informatyka język angielski (w przypadku braku języka. angielskiego inny język obcy odnotowany na świadectwie jako przedmiot obowiązkowy)
  Technik obsługi turystycznej: język polski, matematyka, geografia, język angielski (w przypadku braku j. angielskiego inny język obcy odnotowany na świadectwie jako przedmiot obowiązkowy)
  Oddział dla młodocianych pracowników (dawna klasa wielozawodowa): język polski, matematyka, informatyka, technika.
  *W przypadku ocen z dwóch obowiązkowych języków obcych na świadectwie ukończenia gimnazjum do punktacji jest wliczana ocena wyższa.

§V TRYB ODWOŁAWCZY

 1. W przypadku zakwestionowania przez rodzica/opiekuna prawnego nieprzyjęcia jego dziecka do szkoły, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem o uzasadnienie odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§VI ELEKTRONICZNE WSPOMAGANIE REKRUTACJI

 1. Wszyscy kandydaci do Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie biorą udział w elektronicznym systemie rekrutacji obowiązującym na terenie m. st. Warszawy.
  a) kandydat składając dokumenty określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału;
  b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie;
  c) jeśli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko tego oddziału, który określił, jako najbardziej przez niego preferowany;
  d) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów;
  e) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego.

§VII. SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

§VI ELEKTRONICZNE WSPOMAGANIE REKRUTACJI

 1. Wszyscy kandydaci do Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie biorą udział w elektronicznym systemie rekrutacji obowiązującym na terenie m. st. Warszawy.
  a) kandydat składając dokumenty określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału;
  b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie;
  c) jeśli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko tego oddziału, który określił, jako najbardziej przez niego preferowany;
  d) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów;
  e) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego.

REKRUTACJA ZASADNICZA
od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00
możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.
od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).
od 8 maja do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso.
5 lipca do godz.16.00
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00
wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 14 lipca do godz. 16.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
do 14 lipca do godz. 16.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.
od 10 sierpnia do 28 sierpnia (najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną.
do 28 sierpnia do godz. 12.00
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
przy składaniu wniosku do szkoły
wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 31 sierpnia do godz. 16.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do 31 sierpnia do godz. 16.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

§VIII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Regulamin zostanie podany do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie.

 2. We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna a zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół nr 42.


Zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 24 kwietnia 2017 r.


Informacje o Zespole Szkół nr 42

Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42
Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42
ul. Dzieci Warszawy 42
02-495 Warszawa
tel./fax (022) 6626281
e-mail zs42@karski.edu.pl
adres www zsnr42.edu.pl
 
W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
 • Technikum nr 8 im. Jana Karskiego
  • technik informatyk
  • technik obsługi turystycznej
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42
  • Oddział dla młodocianych pracowników (dawna klasa wielozawodowa)

Informacje o Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42

1. Kierunki kształcenia:
- technik informatyk
- technik obsługi turystycznej

2. Nasze sukcesy:
Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach: I, III miejsce i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, Konkursie Recytatorskim, w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w Piłce Nożnej chłopców, Ogólnopolskim Konkursie TURBOLANDESKUNDE - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego, Dzielnicowej Olimpiadzie Języka Angielskiego, Ogólnopolskim Konkursie WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH, Ogólnopolskim Konkursie TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA, Konkursie SAVOIR VIVRE'U. wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych „ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Mein Beruf ist spitze!“ - „Mój zawód jest najlepszy”! organizowanym przez Goethe-Institut w Krakowie i Goethe-Institut w Warszawie, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Dane osobowe na co dzień”
Uczniowie Technikum nr 8 biorą udział w różnorodnych akcjach i kampaniach społecznych. Uczestniczą w lekcjach obywatelskich w Sejmie RP oraz w Urzędzie Wojewódzkim.

3. Kto należy do naszych absolwentów:
Absolwent Technikum nr 8 im. Jana Karskiego kształcącego w zawodzie technik obsługi turystycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania działalności turystycznej;
2) organizowania imprez i usług turystycznych;
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
4) rozliczania imprez i usług turystycznych.
Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki. Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.
Absolwent Technikum nr 8 im. Jana Karskiego kształcącego w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.
Absolwenci Technikum Nr 8 są studentami Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uczelni Vistula, Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej – Curie.

4. Z kim współpracujemy:
Szkoła nawiązała współpracę z:
1. Z Wyższą Szkołą Informatyki oraz Polsko – Japońską Szkołą Technik Komputerowych w Warszawie. W ramach tej współpracy uczniowie uczestniczą w wykładach organizowanych przez te uczelnie;
2. Z Unicef, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na Paluchu, organizując w szkole różne akcje charytatywne;
3. Z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Żydów Polskich oraz teatrami warszawskimi;
4. Z Ochotniczym Hufcem Pracy w zakresie organizacji zajęć praktycznych dla uczniów oraz Mobilnego Kiermaszu Pracy;
5. Z Muzeum Techniki, Ośrodkiem Kultury „Arsus”;
6. Z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego oraz ze szkołami z całej Polski noszącymi imię Jana Karskiego;
7. Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
8. Z hotelami, biurami podróży i firmami informatycznymi.

5. Jak wyglądają nasze pracownie:
1. 5 zupełnie nowych pracowni informatycznych z dostępem do Internetu, wyposażonych w urządzenia peryferyjne, w tym w nowoczesne plotery oraz tablicę interaktywną;
2. Pracownia turystyczna wyposażona w niezbędne urządzenia biurowe, tablicę interaktywną, stanowisko recepcji hotelowej i biura podróży;
3. Nowoczesna siłownia wyposażona w profesjonalny sprzęt, maszyny i akcesoria treningowe;
4. Dla uczniów w szkole funkcjonuje bezpłatny dostęp do Internetu za pośrednictwem wi-fi w każdym miejscu w szkole;
5. Każdy uczeń posiada własną szafkę w szatni.

6. Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje:
1. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach rozwijających zainteresowania z zakresu turystyki, informatyki, teatru, języka serbskiego oraz sportu.
2. Uczniowie zdobywają umiejętności redakcyjne podczas wydawania gazetki szkolnej „Byle do przerwy”.
3. Uczniowie mają możliwość kształtowania swoich postaw obywatelskich w czasie częstych wizyt na lekcjach otwartych w Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim, Sejmie RP oraz w trakcie organizowanych przez szkołę prawyborów.
4. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w projekcie „Varsavianistyczna szkoła”.
5. Szkoła włączyła się w realizację kampanii „Zauważeni pl.”, której celem jest zmiana nastawienia do seniorów.
6. Szkoła uczestniczy w zlotach szkół im. Jana Karskiego.
7. Uczniowie szkoły biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację Edukacyjną im. Jana Karskiego oraz Muzeum Żydów Polski
8. W szkole organizowane są rozmaite akcje i konkursy: konkurs „Prawa człowieka”, konkurs „Dziedzictwo Konstytucji 3 Maja” , Dni Kultury Języka w Zespole Szkół nr 42 – konkursy „Z ortografią za pan brat”, „Konkurs krasomówczy”, międzyklasowy turniej wiedzy o literaturze i języku, mistrzostwa szkoły w szybkim i bezbłędnym pisaniu na komputerze, konkurs na prezentację multimedialną „Dzieje teatru i dramatu”, konkurs „Jan Karski – sprawiedliwy wśród narodów świata”, konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej „Bezpieczeństwo w sieci”, konkurs geograficzno – turystyczny „Bałkański kocioł”, konkurs na film „Ursus – moja mała ojczyzna”, konkurs na film promocyjny „Nasza szkoła fajna jest”, konkurs na napisanie programu komputerowego do nauki i rozwiązywania nierówności kwadratowych „Informatyka w matematyce”, konkurs matematyczny „I Ty możesz zostać Pitagorasem”, konkurs fotograficzny „Ursus na co dzień i od święta”, konkurs „Stop wulgaryzmom!”, konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Książki „Lubię czytać!”, Międzyklasowy turniej dla uczniów klas I – „Pierwszaki to My!”, konkurs na plakat „Mikołaje są wśród nas”, impreza ogólnoszkolna Dzień Amerykański – konkurs karaoke, na plakat o USA, konkurs wiedzowy, konkurs na najlepsze przebranie, impreza ogólnoszkolna „Piękne lata 70-te” – konkurs wiedzy o latach 70-tych, konkurs na najlepsze przebranie, konkurs muzyczny, impreza ogólnoszkolna
9. W szkole corocznie odbywa się impreza pod hasłem "Odkrywamy świat na nowo". W wydarzeniu bierze udział cała społeczność szkolna. Program imprezy obfituje w wiele interesujących wydarzeń. Jest i parada przebierańców, prezentacja kuchni danego państwa, jego tradycji i zwyczajów, a nawet popisy wokalne.
10.W ramach rozwoju zainteresowań uczniów naszej szkoły, przeprowadzamy warsztaty z wychowania fizycznego. Uczniowie poznają np. tajniki nowej gry o nazwie Smolball. Grę tę wynalazł Polak Janusz Smoliński. Pomimo, iż pomysł na grę Smolball zrodził się w Polsce, został zrealizowany w Szwajcarii.
Nasi uczniowie zostali zapoznani z zasadami tej szybkiej i dynamicznej gry oraz mogli uczestniczyć w treningu prowadzonym przez samego twórcę Smolballa.

7. Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w najlepszych hotelach, firmach informatycznych oraz biurach podróży w Warszawie, m.in.
1. W hotelach – Marriott, Hyatt, DeSilva, Radisson Blue – Jan III Sobieski, Lord;
2. W biurach podróży – Orka Travel, Sun&Fun Holidays, Tui Centrum Podróży, Jans Travel, Rainbow Tours;
3. W firmach informatycznych: CPU Service, NTT System.

8. Misja szkoły:
Nasza szkoła daje poczucie bezpieczeństwa i umożliwia rozwój w przyjaznej atmosferze. Głównym naszym zadaniem jest stworzenie przyjaznej szkoły. Najlepsze efekty przy realizacji naszej misji osiąga się poprzez integrację środowisk i współpracę między nimi. Nasze Technikum przywiązuje dużą wagę do poczucia bezpieczeństwa, godności jednostki, uczciwości. W naszej działalności wyróżnia nas chęć działania, potrzeba doskonalenia się, wrażliwość na innych!
 

Informacje o Branżowej Szkole I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42

1. Kierunki kształcenia:
oddział dla młodocianych pracowników - dawna klasa wielozawodowa
kształcimy m.in. w zawodzie kucharz, cukiernik, sprzedawca, fotograf, fryzjer, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk.

2. Nasze sukcesy:
Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach: I, III miejsce i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, Konkursie Recytatorskim, w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w Piłce Nożnej chłopców, Ogólnopolskim Konkursie TURBOLANDESKUNDE - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego, Dzielnicowej Olimpiadzie Języka Angielskiego, Ogólnopolskim Konkursie WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH, Ogólnopolskim Konkursie TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA, Konkursie SAVOIR VIVRE'U. wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych „ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Mein Beruf ist spitze!“ - „Mój zawód jest najlepszy”! organizowanym przez Goethe-Institut w Krakowie i Goethe-Institut w Warszawie, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Dane osobowe na co dzień”
Uczniowie Technikum nr 8 biorą udział w różnorodnych akcjach i kampaniach społecznych. Uczestniczą w lekcjach obywatelskich w Sejmie RP oraz w Urzędzie Wojewódzkim.

3. Kto należy do naszych absolwentów:
Celem edukacji w Branżowej Szkole I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Poza kształceniem zawodowym, Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego wyposaży uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie.
Celem kształcenia ogólnego w Branżowej Szkole I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad,teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie postaw uczniów warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia nr 37 są bardzo często zatrudniani przez pracodawców, u których odbywali praktyki. Duża część z nich kontynuuje naukę na kolejnym etapie kształcenia.


4. Z kim współpracujemy:
Szkoła nawiązała współpracę z:
1. Z Wyższą Szkołą Informatyki oraz Polsko – Japońską Szkołą Technik Komputerowych w Warszawie. W ramach tej współpracy uczniowie uczestniczą w wykładach organizowanych przez te uczelnie;
2. Z Unicef, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na Paluchu, organizując w szkole różne akcje charytatywne;
3. Z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Żydów Polskich oraz teatrami warszawskimi;
4. Z Ochotniczym Hufcem Pracy w zakresie organizacji zajęć praktycznych dla uczniów oraz Mobilnego Kiermaszu Pracy;
5. Z Muzeum Techniki, Ośrodkiem Kultury „Arsus”;
6. Z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego oraz ze szkołami z całej Polski noszącymi imię Jana Karskiego;
7. Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
8. Z wieloma pracodawcami


5. Jak wyglądają nasze pracownie:
1. 5 zupełnie nowych pracowni informatycznych z dostępem do Internetu, wyposażonych w urządzenia peryferyjne, w tym w nowoczesne plotery oraz tablicę interaktywną;
2. Pracownia turystyczna wyposażona w niezbędne urządzenia biurowe, tablicę interaktywną;
3. Nowoczesna siłownia wyposażona w profesjonalny sprzęt, maszyny i akcesoria treningowe;
4. Dla uczniów w szkole funkcjonuje bezpłatny dostęp do Internetu za pośrednictwem wi-fi w każdym miejscu w szkole;
5. Każdy uczeń posiada własną szafkę w szatni.


6. Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje:
1. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach rozwijających zainteresowania z zakresu turystyki, informatyki, teatru, języka serbskiego oraz sportu.
2. Uczniowie zdobywają umiejętności redakcyjne podczas wydawania gazetki szkolnej „Byle do przerwy”.
3. Uczniowie mają możliwość kształtowania swoich postaw obywatelskich w czasie częstych wizyt na lekcjach otwartych w Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim, Sejmie RP oraz w trakcie organizowanych przez szkołę prawyborów.
4. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w projekcie „Varsavianistyczna szkoła”.
5. Szkoła włączyła się w realizację kampanii „Zauważeni pl.”, której celem jest zmiana nastawienia do seniorów.
6. Szkoła uczestniczy w zlotach szkół im. Jana Karskiego.
7. Uczniowie szkoły biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację Edukacyjną im. Jana Karskiego oraz Muzeum Żydów Polski
8. W szkole organizowane są rozmaite akcje i konkursy: konkurs „Prawa człowieka”, konkurs „Dziedzictwo Konstytucji 3 Maja” , Dni Kultury Języka w Zespole Szkół nr 42 – konkursy „Z ortografią za pan brat”, „Konkurs krasomówczy”, międzyklasowy turniej wiedzy o literaturze i języku, mistrzostwa szkoły w szybkim i bezbłędnym pisaniu na komputerze, konkurs na prezentację multimedialną „Dzieje teatru i dramatu”, konkurs „Jan Karski – sprawiedliwy wśród narodów świata”, konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej „Bezpieczeństwo w sieci”, konkurs geograficzno – turystyczny „Bałkański kocioł”, konkurs na film „Ursus – moja mała ojczyzna”, konkurs na film promocyjny „Nasza szkoła fajna jest”, konkurs na napisanie programu komputerowego do nauki i rozwiązywania nierówności kwadratowych „Informatyka w matematyce”, konkurs matematyczny „I Ty możesz zostać Pitagorasem”, konkurs fotograficzny „Ursus na co dzień i od święta”, konkurs „Stop wulgaryzmom!”, konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Książki „Lubię czytać!”, Międzyklasowy turniej dla uczniów klas I – „Pierwszaki to My!”, konkurs na plakat „Mikołaje są wśród nas”, impreza ogólnoszkolna Dzień Amerykański – konkurs karaoke, na plakat o USA, konkurs wiedzowy, konkurs na najlepsze przebranie, impreza ogólnoszkolna „Piękne lata 70-te” – konkurs wiedzy o latach 70-tych, konkurs na najlepsze przebranie, konkurs muzyczny, impreza ogólnoszkolna
9. W szkole corocznie odbywa się impreza pod hasłem "Odkrywamy świat na nowo". W wydarzeniu bierze udział cała społeczność szkolna. Program imprezy obfituje w wiele interesujących wydarzeń. Jest i parada przebierańców, prezentacja kuchni danego państwa, jego tradycji i zwyczajów, a nawet popisy wokalne.
10.W ramach rozwoju zainteresowań uczniów naszej szkoły, przeprowadzamy warsztaty z wychowania fizycznego. Uczniowie poznają np. tajniki nowej gry o nazwie Smolball. Grę tę wynalazł Polak Janusz Smoliński. Pomimo, iż pomysł na grę Smolball zrodził się w Polsce, został zrealizowany w Szwajcarii.
Nasi uczniowie zostali zapoznani z zasadami tej szybkiej i dynamicznej gry oraz mogli uczestniczyć w treningu prowadzonym przez samego twórcę Smolballa.

7. Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w najlepszych hotelach,renomowanych restauracjach, warsztatach samochodowych, firmach cukierniczych oraz znanych sieciach sklepów w Warszawie.

8. Misja szkoły:
Nasza szkoła daje poczucie bezpieczeństwa i umożliwia rozwój w przyjaznej atmosferze. Głównym naszym zadaniem jest stworzenie przyjaznej szkoły. Najlepsze efekty przy realizacji naszej misji osiąga się poprzez integrację środowisk i współpracę między nimi. Nasza Zasadnicza Szkoła Zawodowa przywiązuje dużą wagę do poczucia bezpieczeństwa, godności jednostki, uczciwości. W naszej działalności wyróżnia nas chęć działania, potrzeba doskonalenia się, wrażliwość na innych!

Klasy pierwsze w Technikum nr 8 im. Jana Karskiego

Klasa 1TIA – technik informatyk
Klasa technik informatyk z dodatkowymi zajęciami z wychowania fizycznego o specjalności piłka nożna, tak by uczniowie mogli łączyć kształcenie zawodowe z pasją sportową oraz kontynuować dalsze kształcenie nie tylko na uczelniach technicznych takich jak Politechnika czy Wojskowa Akademia Techniczna, ale również na uczelniach sportowych. Absolwent klasy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Klasa 1TIB – technik informatyk
Absolwent klasy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.
Języki obce nauczane w klasach technik informatyk – język angielski, język niemiecki
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – matematyka, informatyka

Klasa 1TOT – technik obsługi turystycznej
Klasa technik obsługi turystycznej od września 2017r. będzie realizowała innowację pedagogiczną "Turysta dobrze poinformowany".
Celem innowacji jest zapoznanie uczniów z możliwościami zastosowań programów i aplikacji internetowych w przygotowaniu i organizacji imprez turystycznych oraz poszerzenie praktycznej wiedzy informatycznej i geograficznej.
Nauka geografii na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie przewiduje zbyt wiele czasu i treści dotyczących turystyki. Tymczasem jest ona zjawiskiem rozwijającym się, przynoszącym coraz większe dochody, mającym korzystny wpływ na życie wielu ludzi, ale też niosącym pewne zagrożenia.
Również edukacja informatyczna na poziomie gimnazjum nie nawiązuje do popularnych i użytecznych aplikacji i programów geograficznych. Tymczasem udostępnianie informacji przestrzennych rozwija się bardzo dynamicznie.
Celem innowacji jest więc rozbudzenie geograficznych, turystycznych i informatycznych zainteresowań młodzieży poprzez poszerzenie i połączenie treści nauczania geografii (w szczególności turystycznej) i informatyki.
Innowacja będzie polegać na nauce przedmiotów turystycznych za pomocą nowoczesnych sposobów prezentacji przestrzeni geograficznej. W pierwszych miesiącach zajęć uczniowie będą utrwalać wiadomości i umiejętności geograficzne za pomocą odczytywania danych przestrzennych za pomocą na przykład Open street maps. Równocześnie będą poznawać podstawy programowania i baz danych. Następnie będą poznawać sposoby prezentacji wybranych zjawisk na mapach internetowych w oparciu o wolne zasoby ESRI ( Environmental Systems Research Institute). Na dalszym etapie, w klasie drugiej lub trzeciej, podejmą próbę zorganizowania szkolnego GIS- Day.
Absolwent klasy technik obsługi turystycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania działalności turystycznej;
2) organizowania imprez i usług turystycznych;
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
4) rozliczania imprez i usług turystycznych.
Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki. Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.
Języki obce nauczane w klasie technik obsługi turystycznej – język angielski, język hiszpański
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – geografia, język angielski

Klasy pierwsze w Branżowej Szkole I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego

1W – oddział dla młodocianych pracowników
Celem edukacji w Branżowej Szkole I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Poza kształceniem zawodowym, Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego wyposaży uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie.
Celem kształcenia ogólnego w Branżowej Szkole I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad,teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie postaw uczniów warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia nr 37 są bardzo często zatrudniani przez pracodawców, u których odbywali praktyki. Duża część z nich kontynuuje naukę na kolejnym etapie kształcenia.
Działalność edukacyjna i wychowawcza Branżowej Szkoły I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;
3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.
Język obcy nauczany w oddziale dla młodocianych pracowników – język angielski

Harmonogram rekrutacji

REKRUTACJA ZASADNICZA
od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00
możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.
od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).
od 8 maja do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso.
5 lipca do godz.16.00
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00
wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 14 lipca do godz. 16.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
do 14 lipca do godz. 16.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.
od 10 sierpnia do 28 sierpnia (najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną.
do 28 sierpnia do godz. 12.00
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
przy składaniu wniosku do szkoły
wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 31 sierpnia do godz. 16.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do 31 sierpnia do godz. 16.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wydrukowany z systemu komputerowego wsparcia rekrutacji wdrożonego przez m.st. Warszawę i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów;

 2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów gimnazjalnych;

 3. 3 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz adresem zamieszkania kandydata);

 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie po otrzymaniu skierowania ze szkoły na badania do lekarza medycyny pracy;

 5. Zaświadczenia z konkursów, olimpiad przedmiotowych, osiągnięć w dyscyplinach sportu;

 6. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odbioru dokumentów);

 7. Inne dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych w § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 72 z dnia 28 października 2015 r. oraz w związku z art. 204 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);

Dni otwarte

Drugi dzień otwarty odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 18:00. Podczas spotkania będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z naszą szkołą, spotkania z nauczycielami i uczniami oraz uzyskania informacji o szkole, ofercie i rekrutacji.
Serdecznie zapraszamy

top