Projekt
"Stawiaj na praktykę, staraj się o staż"

realizowany w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ma na celu poprawę oferty edukacyjnej Technikum nr 8 oraz uzupełnienie jej o elementy wiedzy praktycznej - staże i kursy kwalifikacyjne, które oprócz nabywania doświadczenia zawodowego umożliwią uczniom nawiązanie kontaktów zawodowych z pracodawcami jeszcze w trakcie nauki. Program zakłada także poprawę warunków nauczania poprzez wyposażenie pracowni informatycznej. Programem rozwojowym zostaną objęci także nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych i turystycznych, którzy wezmą udział w kursach aktualizujących fachową wiedzę i kompetencje zawodowe.